Spracovanie a ochrana osobných  údajov v spoločnosti BOZPO, s.r.o.

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť BOZPO, s.r.o.  spracúva poskytnuté osobné údaje fyzických osôb.  BOZPO, s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V záujme splnenia zákonných povinností Vám spoločnosť BOZPO, s.r.o.  poskytuje nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa – BOZPO, s.r.o., sídlo: Ciglianska cesta 3C  971 01  Prievidza, IČO: 36332151, DIČ: 2021774150, IČDPH: SK2021774150, email: boz@boz.sk, tel.: +421465424513, www.boz.sk.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

  • uzavretie a plnenie zmluvy
  • V prípade cookies je účelom spracovania zaistenie funkčnosti webu, personalizácia obsahu a analýza návštevnosti. Príjemcom cookies je okrem správcu osobných údajov aj spoločnosť Google Inc. v rámci používania nástroja Google Analytics.

Právny základ spracovania:

  • nevyhnutnosť uzavretia a plnenia zmluvy
  • v prípade cookies oprávnený záujem na funkčnosti našich webových stránok pre našich návštevníkov a zlepšenie a zefektívnenie ich budúceho fungovania. Proti spracovaniu cookies týmto spôsobom môžete vzniesť námietku prostredníctvom nášho kontaktného formulára

Spracúvané osobné údaje – Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete

– v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Marketing – zasielanie newsletterov – Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie emailov o našich novinkách a prebiehajúcich akciách. Ak ste našim klientom, robíme tak z na základe existencie zmluvného vzťahu medzi nami, resp. na základe oprávneného záujmu, keďže predpokladáme, že vás naše služby zaujímajú.

  • Fotografie a video záznamy z odborných seminárov – Na niektorých našich podujatiach vytvárame fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na našom webe a na sociálnych sieťach. Pri týchto materiáloch nikdy neuvádzame mená účastníkov. Pokiaľ by ste však na záznamoch nechceli byť, dajte nám prosím vedieť osobne, mailom alebo telefonicky.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

– subjekty v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa nerealizuje.

Doba uchovávania osobných údajov–Závisí od určeného účelu spracúvania a od nutnosti archivácie podľa schváleného registratúrneho plánu spoločnosti, ktorý takisto vychádza z určeného účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov.

Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi –ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám. Jedná sa o tieto práva:

Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame

Právo na výmaz – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b/ odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c/ vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

d/ Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

e/ Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f/ Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

– Právo na obmedzenie spracovania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a/ popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b/ spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

c/ Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d/ Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

– Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, resp. Vám nebude umožnené prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu, alebo udeleného súhlasu
  • si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že my ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č+421465424513, e-mail: boz@boz.sk.