Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou bozposhop.sk je obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: BOZPO, s.r.o.
sídlo predávajúceho: Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
IČO: 36 332 151
DIČ: 2021774150
IČ DPH: SK2021774150
Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú.: 2948045755/1100
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vo vložke č. 14261/R, odd. Sro
E-mail: boz@boz.sk
Tel. číslo: 046/5424513

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát: Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
Odbor výkonu dozoru

1. Objednávka
Objednávka od odberateľa je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a objednávateľom vzájomné práva a povinnosti.

2. Platba

2.1  Platba pri prevzatí tovaru Dobierka– tovar hradíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti, vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky. V predajni pri osobnom vyzdvihnutí môžete tovar uhradiť v hotovosti, alebo platobnými kartami VISA, MasterCard.

2.2 Platba platobnou kartou (CardPay) – platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISAElectron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru.

Následne po kliknutí na tlačidlo  Zaplatiť  budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.

Tovar zostáva majetkom spoločnosti BOZPO s.r.o. až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

3. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania objednávky po záväznom potvrdení objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže dosiahnuť výšku až 50% z celkovej ceny objednaného tovaru.

4. Storno objednávky zo strany predávajúceho
K zrušeniu objednávky z našej strany môže dôjsť v prípade, že objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje o kupujúcom, nedostupnosť kupujúceho, atď.). K zrušeniu objednávky môže dôjsť aj v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade stornovania objednávky budeme kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo plnú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka vrátená do 5-tich kalendárnych dní.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
Kupujúca osoba  / ktorá nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.  Tovar musí spĺňať nasledovné podmienky, tovar nesmie byť použitý ( nie je na ňom vidieť známky nosenia a používania) tovar musí byť dôkladne zabalený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď. a zaslaný s dokladom o kúpe). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú kupujúcemu vrátené peniaze prevodom na účet najneskôr do 14-tich dní od doručenia oznámenia.

6. Dodacie podmienky
Dodávka objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, maximálne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, môže sa dodacia lehota predĺžiť. O predĺžení dodacej lehoty kupujúceho informujeme. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie a záručný list.

7. Doprava
Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa vopred zvoleného spôsobu. – Osobný odber – uskutočňuje sa v sídle našej prevádzky. Za tovar môže kupujúci zaplatiť pri prevzatí. Osobné odbery sú zdarma. – Kuriérska a špedičná doprava – tovar by mal byť kupujúcemu doručený do 48 hodín na adresu, ktorú udal v objednávke. Platí sa väčšinou na dobierku, ak nebolo inak dohodnuté vopred. Dodanie je zabezpečené špedičnou firmou. Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie dodaného tovaru v neporušenom obale je nutné okamžite nahlásiť. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované. Doprava je hradená zákazníkom. – Doprava Slovenskou poštou – tovar bude zákazníkovi doručený do 5 pracovných dní. Dodanie je zaisťované Slovenskou poštou. Ťažšie zásielky nie je možné dodať týmto spôsobom. Doprava je hradená zákazníkom.

8. Zodpovednosť za vady tovaru
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

9. Reklamácia a záruka
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ani jej súčastí spôsobené používaním. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

10. Postup pri reklamácii
Pri uplatňovaní reklamácie treba dodržať následný postup: Zaslať e-mail alebo list na našu adresu, v ktorom bude uvedený typ výrobku, výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Kupujúci zašle tovar na našu adresu spolu s popisom závady, záručným listom a doklade o kúpe. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

11.Osobné údaje a ich ochrana

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

11.4. Predávajúci nevydá osobné údaje tretím osobám s výnimkou subdodávateľov, aj to len tie, ktoré sú potrebné na ukončenie dodávky.